Novinky ze světa inovací

JIC bylo oceněno

Jihomoravské inovační centrum (JIC) získalo ocenění v soutěži “Evropská cena za nejlepší příklady spolupráce mezi univerzitami a průmyslem“. JIC se prosadilo mezi padesátkou projektů z osmi zemí a umístilo se na čtvrtém místě. Projekty soutěžily v rámci mezinárodního projektu RUISNET (Regional University - Industries Strategies Network), který má za cíl podporovat a zdokonalovat spolupráci vysokých škol s průmyslem. JIC bylo rovněž vybráno mezi třicet projektů z celé Evropy, které budou zveřejněny v publikaci Průvodce nejlepších praktik, který je jedním z nejdůležitějších výstupů projektu.

Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity

Centrum pro transfer technologií (CTT) pak představuje kontaktní místo pro komunikaci s průmyslem a pracoviště, jež má být schopno profesionálně zajistit komerční formy transferu znalostí a technologií. Mezi hlavní cíle CTT patří zviditelnění a rozvoj výzkumných aktivit MU, podpora a zajišťování přenosu znalostí a technologií do praxe a podpora využití inovací MU komerční sférou. CTT tak pomáhá a poskytuje servis univerzitním pracovištím (prezentace a hledání uplatnění technologií - konference, workshopy, veletrhy, přednášky, patentování výsledků výzkumu, zajišťování právních služeb v oblasti duševního vlastnictví (projektové smlouvy aj. ), komunikace s firmami, nebo např.

Monopolizují si veřejné vysoké školy vzdělání? Mají možnost soukromé vysoké školy prorazit?

Tento ukazatel představuje v okolních krajinách cca 1,1% HDP, zatímco v ČR činí jen něco kolem 0,6%. I díky tomu v posledních letech sílí snahy o zpoplatnění vysokoškolského studia. Argumentů pro zavedení školného je celá řada. Ať už je to tvrzení, že studenti budou víc zainteresovaní na průběhu svého studia a budou moci víc ovlivňovat kvalitu své výuky, anebo to, že se zpoplatněním rozšíří kapacity veřejných vysokých škol, a tím se umožní přístup ke vzdělání širším vrstvám obyvatelstva.

Nová elitní univerzita EU? Šanci má Brno

SOLIDNÍ ŠANCE JIŽNÍ MORAVY Jak přesně bude EIT vypadat, zatím není jasné. Spíše než jedna nová "kamenná budova" ale vznikne síť asi deseti elitních vědeckých pracovišť s centrem, které bude jejich aktivity koordinovat. Definitivně rozhodnuto dosud nebylo ani o místě, kde by měl ústav či jeho části sídlit. Šanci stát se centrem vědy a výzkumu EU má i Česká republika.

Nový produkt Komise a EIB k financování výzkumu a inovací

Evropská komise a Evropská investiční banka (EIB) podepsaly 5. června 2007 smlouvu o spolupráci ustavující nový nástroj na sdílení rizik (Risk Sharing Finance Facility). Tento nový nástroj pomůže rozšířit financování vědecko-výzkumných a inovačních aktivit pro subjekty, které mají často v důsledku velké míry nejistoty a rizikovosti větší obtíže v získávání financí než tradiční podnikatelé. RSFF – průnik 7.

Technické hodnocení biometrických systémů

S biometrickými systémy se můžeme setkat všude tam, kde je potřeba zabezpečit vstup proti nepovolaným osobám, ochránit osobní data nebo jednoznačně identifikovat člověka – tedy v tzv. biometrických pasech, v docházkových systémech, v medicíně při identifikaci pacienta a dnes se už zabudovávají i do počítačů nebo telefonů. Biometrických systémů je celá řada. Všechny ale vycházejí z nějaké fyziologické charakteristiky, která je pro každého člověka jedinečná a která se dá nějakým způsobem měřit (proto bio-metrie), zaznamenat a následně vyhodnotit.

Útvar pro transfer technologií VUT

Vysoké učení technické v Brně (VUT) se podílelo na vývoji čtyř až pěti místného turistického letounu VUT 100-Cobra ve spolupráci s podnikem Evektor, vývoj dalších unikátních letounů včetně letounu na vodíkový pohon, vývoj vírové turbíny pro malá vodní díla, záchranného robotu, umělých hlasivek, elektronických  komunikačních zařízení pro kosmický výzkum, unikátního software pro rozpoznávání jazyka, unikátní konstrukce mostů a vodních děl, vývoj nových materiálů atd. Mnohé perspektivní poznatky a nápady však na možné praktické uplatnění doposud čekají, neboť aplikační a realizační fáze může být velice trnitá a náročná a často mimo možnosti vynálezce. A právě zde leží základní poslání Útvaru transferu technologií (ÚTT) VUT, který má v souladu se svojí misí napomáhat komerčnímu uplatnění poznatků vznikajících na VUT i jinde a přispívat tak ke zvýšení inovačního potenciálu regionu a jeho hospodářskému rozvoji. Má ale rovněž přispět k rozvoji inovačních aktivit průmyslových podniků a podnikatelské sféry, tvorbě klastrů, spojujících malé a střední podniky s výzkumným zázemím atd.

Nová definice MSP

Valonský region připravil pro evropské podniky on-line test, pomocí kterého lze zdarma a jednoduše určit, zda organizace spadá či nespadá do nové definice malých a středních podniků podle Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, která je v platnosti od 1. ledna 2005. Test pochopitelně bere v úvahu i vlastnické vztahy.

Chcete prodat firmu? Může to trvat i rok

Petr Sýkora, spoluzakladatel firmy Papirius, odprodal část firmy mezinárodní korporaci Office Depot. "Stali jsme se součástí silné mezinárodní společnosti. Díky tomu budeme moci poskytovat našim zákazníkům ještě lepší služby než dosud," libuje si. Prodej společnosti nebo její části může přinést velký zisk, ale cesta k němu bývá dlouhá.

Polyhydroxyalkanoáty - přirozeně odbouratelné plasty

Tato skupina materiálů je velice různorodá ve svých vlastnostech i ve svém praktickém využití, ale většina z nich má jednu společnou vlastnost – vysokou rezistenci, která způsobuje jejich těžkou odbouratelnost přirozenými procesy. Především této vlastnosti plastů „vděčíme“ za stále rostoucí množství pevného odpadu, z kterého velkou část představují právě syntetické polymery. Právě ekologické ale také ekonomické aspekty (odpad je drahý – je třeba jej odvézt a skladovat v případě syntetických polymerů po velice dlouhou dobu) jsou důvodem, proč se lidé snaží nalézt řešení problému tvorby odpadu. V principu existují tři možné strategie.