Jak rychle napsat podnikatelský plán

Návod na rychlé sepsání business plánu, který obsahuje vše podstatné.

Rychlý business plán vám pomůže rychle a zároveň dostatečně odpovědět na čtyři základní otázky:

 1. KDO (kdo je vaše firma, váš tým a již dosažené výsledky, tedy proč zrovna vy uspějete),
 2. CO (co je váš produkt, v čem je unikátní),
 3. KOMU (komu chcete nabízet služby či produkty, kdo je váš zákazník a proč za váš produkt opravdu zaplatí),
 4. JAK (jak přesvědčíte zákazníky, jak zabezpečíte další rozvoj firmy).

Stejně jako u dlouhé varianty, i zde doporučujeme na první stranu umístit stručné shrnutí.

Stručné shrnutí

Slouží především pro investory, banku apod. Na základě stručného shrnutí by se měli dozvědět vše podstatné a rozhodnout se, jestli mají váš business plán podrobněji prostudovat.

Tým (zkušenosti)

                                                                              

Elevator pitch

Konkurenční výhody

Problém, kt. řešíte

Způsob řešení

Tržní příležitosti
Financování

Předpokládané výnosy

Bod zvratu

Kdo

Tým

 • Vyzdvihněte zkušenost, vzdělání a dosažené úspěchy členů vašeho týmu
 • Je tým vyvážený? (Zahrnuje jak vědecké/výzkumné odborníky, tak osoby zajišťující řízení, obchod, propagaci apod.?)
 • Jsou jasné pravomoci a zodpovědnosti mezi členy týmu?
 • Jaké zkušenosti, znalosti a dovednosti vašemu manažerskému týmu schází? Jak navrhujete tento problém řešit?

Další lidé

 • Jaké typy pracovníků bude potřeba na jednotlivé pozice?
 • Jakou mají mít kvalifikaci, zkušenosti, certifikace apod?
 • Kolik budou stát?

SWOT analýza

SWOT analýzu můžete jednoduše provést pomocí této tabulky.

Pozitivní Negativní
Vnitřní silné stránky (strenghts) slabé stránky (weaknesses
Vnější příležitosti (opportunities) hrozby (threats)

Více informací o SWOT analýze naleznete například na Wikipedii.

Co

Produkt

 • Vysvětlete, zda jde o fyzický výrobek, službu nebo např. licenci.
 • Charakterizujte jej a popište jeho výhody. Popište jeho jedinečnost.
 • Objasněte, jakou potřebu zákazníků váš produkt nebo služba řeší.
 • Jaký je současný stav vývoje vašeho výrobku? Je nutný další vývoj? Jak dlouho potrvá? Kolik bude stát?

Konkurenční produkty

 • Jaké jsou konkurenční produkty na trhu, jejich cena, kvalita...
 • Popište silné a slabé stránky konkurenčních produktů.
 • Uveďte jejich tržní podíl, potenciál jejich růstu a očekávaný vývoj.
 • Má náš produkt na trhu substituty (tj. může být potřeba zákazníků uspokojena diametrálně odlišným způsobem?

Síla konkurentů

 • Kdo jsou vaši konkurenti (velikost a obsluhované segmenty trhu, jsou finančně silní, jakou mají reputaci)
 • Jejich silné a slabé stránky (např. schopnost inovace, flexibilita, vlastnictví distribuční sítě, dlouhodobé postavení apod.)

Ceny

 • Jaké ceny převládají v současnosti na trhu?
 • Za jakou cenu budete produkty prodávat vy?
 • Definujte cenovou strategii a porovnejte ji s vašimi konkurenty.
 • Jakou má výrobek přidanou hodnotu pro zákazníka?

Zamyslete se také nad:

Ochrana duševního vlastnictví
 • Vyjmenujte patenty, obchodní značky nebo jiná práva, která již vlastníte nebo hodláte uplatnit.
 • Jak je smluvně zajištěna mlčenlivost (mezi subjekty, které s projektem přijdou do styku)?
 • Existují nevyřešené spory o vlastnictví? Zvažte možné následky.
Dodavatelé
 • Kdo jsou vaši současní a potenciální dodavatelé. Jsou někteří z nich pro nás klíčoví (jaký je stupeň závislosti)?
 • Jak jsou organizovány vztahy vaší firmy s dodavateli a subdodavateli: délka výrobního cyklu, frekvence dodávek, kvalita, ceny atd.?
Odběratelé
 • Kdo jsou vaši současní a potenciální odběratelé. Jsou někteří z nich pro vás klíčoví (jaký je stupeň závislosti)?
 • Stanovte jejich problémy, potřeby, odhadněte tržní velikost a růstový potenciál.

Komu

Zákazníci

 • Kdo bude vaším zákazníkem? Pro koho je výrobek / služba určena?
 • Jaké potřeby váš výrobek / služba uspokojuje.
 • Jakým způsobem je daná potřeba uspokojována v současnosti?
 • Jaké jsou nevýhody současných řešení na trhu?
 • Co ovlivňuje jejich ochotu váš produkt nebo službu využívat?

Trh

 • Jaká je dynamika trhu?
 • Jaký je tržní potenciál v penězích a očekávaný vývoj trhu?
 • Rozdělte vaše potenciální zákazníky na segmenty podle jejich potřeb a způsobu používání nabízeného produktu nebo služby. Odhadněte celkový obrat těchto zákaznických segmentů. (Je třeba vědět, zda produkt má trh, na kterém je možné vytvořit zisk.)   
 • Popište segmenty trhu z hlediska:
  • geografického (kde lze prodávat, jaké jsou lokální rozdíly)
  • demografického
  • životního stylu
  • kupní síly

Jak

Cíle

 • Definujte cíle, kterých chcete dosáhnout a v jakém čase. (Měly by být: specifické (konkrétní), měřitelné, realistické)
 • Identifikujte zlomové body vašeho projektu (tj. jaké cíle mají být dosaženy v určitém čase. Co to znamená v oblasti financí, výroby, propagace, prodeje, náboru lidí?)
 • popište firmu, jak ji chcete vidět za 3 roky

Distribuce

 • Popište váš prodejní řetězec (přes koho bude prodávat, co to bude stát?)
 • Jaké jsou vaše prodejní cíle?
 • Jaké distribuční kanály použijete?
 • Budete své výrobky / služby vyvážet i do zahraničí?
 • Jaký poprodejní servis svým zákazníkům nabídnete? Jak tento servis zajistíte?

Finance

 • Jaké máte nyní k dispozici finanční prostředky?
 • Odpovídají prostředky rozsahem potřebám projektu?
 • Pokud neodpovídají, jaké finanční zdroje jsou pro realizaci projektu potřeba?
 • Máte představu, kde a za jakých podmínek tyto zdroje získáte?

Předpoklad příjmů

 • Odhad celkových tržeb dle jednotlivých let na příští 3 roky.
 • Jaký je poměr z prodeje výrobků, služeb a servisu?

Náklady

 • Před spuštěním projektu
 • Náklady během fungování projektu
 • Fixní – energie, osobní náklady, pronájem 
 • Variabilní – materiálové náklady
 • Jaký je vztah mezi variabilními a fixními náklady?

Projekce cash-flow

Cash-flow zachycuje přehled toků peněž (likviditu firmy), tj. pohyb příjmů a výdajů.

Předpovězte tok příjmů a výdajů v průběhu 3 let. Cash-flow lze vypočítat přímo jako rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo nepřímo z výkazu zisků a ztrát a z rozvahy.

Mějte na paměti, že tržby nemusí být rovnoměrné (např. sezónnost, ale také uvedení dalších produktů v dalších letech apod.), a ani platby od zákazníků nemusí být rozloženy rovnoměrně, což zakládá potřebu výpůjček krátkodobého kapitálu, potřebného ke krytí fixních nákladů, jakými jsou například platy zaměstnanců, platby za pravidelně nakupované služby atd. (tyto náklady budete muset hradit i když nebudete vyrábět).

Určete bod zvratu – moment, kdy se výnosy poprvé od začátku projektu rovnají nákladům. Do této doby je rozdíl mezi výnosy a náklady negativní (peníze jsou především odčerpávány). Od tohoto bodu už začíná firma vydělávat.

Zamyslete se nad:

Propagace
 • Jakým způsobem budete propagovat vaše výrobky / služby?
 • Jakým způsobem chcete kontaktovat své zákazníky?
 • Jaké je načasování propagačních aktivit a s jakým rozpočtem (reklamní kampaň, účast na výstavách, veletrzích, direct marketing, noviny, Internet)?
Procesy – jak je zorganizována výroba nebo dodávka služeb
 • Jak jsou ve firmě definovány procesy?
 • Kdo je interně ve firmě zodpovědný za realizací jednotlivých procesů?
 • Jaké jsou kompetence, časová náročnost, odhad nákladů na zajištění jednotlivých procesů?

Šablona ke stažení

Zde si můžete stáhnout šablonu ve Wordu (.doc, 24 kB), kterou můžete přímo použít pro psaní.

Autor textu

Autorem textu je Miloš Sochor, konzultant Jihomoravského inovačního centra (www.jic.cz).

Facebook komentáře

Share on Myspace